Bel me terug

 

Onze voorwaarden

Reis- en boekingsvoorwaarden Africa Feeling:

Natuurlijk wilt u uw reis alleen boeken bij een betrouwbare reisorganisatie waar u verzekerd bent van goede reisvoorwaarden, garanties en service. Africa Feeling is deelnemer van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) en van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Africa Feeling is officieel ANVR- gecertificeerd zie voor meer informatie https://www.anvr.nl/anvrleden/Certificaat.aspx?nummer=5541
Voor verdere informatie over de financiële garanties die de SGR afgeeft verwijzen wij u graag naar de website www.sgr.nl.

Tenslotte hanteren wij de onderstaande boekings- en reisvoorwaarden. Bij boeking verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden, ze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Artikel 1 Inleiding

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die namens Africa Feeling worden uitgevoerd.
1.2. Africa Feeling kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige reisdiensten, zoals bijvoorbeeld accommodatie en autoverhuur.
1.3. Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij Africa Feeling dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Je hebt geen herroepingsrecht als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’.


Artikel 2: Wijzigingen in het aanbod

1. Aan het reisaanbod en de inhoud van de website https://africafeeling.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of andere fouten is toegestaan. Africa Feeling kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van haar reisaanbod schrappen.
2. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Africa Feeling niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.


Artikel 3: Informatie vanuit Africa Feeling

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal Africa Feeling algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. Africa Feeling zal de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering. Indien de reis wordt geboekt via een tussenpersoon (reisagent) dan berust de informatieverstrekking aangaande verzekeringen bij de tussenpersoon.
3. Africa Feeling draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.


Artikel 4: Informatievertrekking vanuit de reiziger

1. De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis benodigde persoonlijke en medische gegevens, inclusief gegevens over paspoort direct bij boeking bekend te maken aan Africa Feeling, welke uiteraard vertrouwelijk zullen worden behandeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de reiziger.
2. Africa Feeling behoudt zich het recht voor reizigers, waarvan naar haar mening de geestelijke of lichamelijke toestand het welslagen van de reis in gevaar brengt of zou kunnen brengen, van (verdere) deelname uit te sluiten.
3. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen Africa Feeling verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Africa Feeling is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als zij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.


Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Africa Feeling inclusief de toepasselijke voorwaarden. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, meestal in de vorm van een factuur.
2. Na verzending van de bevestiging c.q. factuur kan de reis enkel door de reiziger worden geannuleerd volgens de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in Artikel 15.
3. Indien het aantal aanmeldingen voor een reis lager is dan het benodigde minimum aantal heeft Africa Feeling het recht om de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De opzegging geschiedt uiterlijk 1 maand voor de datum van vertrek. De reeds aan Africa Feeling betaalde gelden worden terugbetaald.
4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Africa Feeling en/of het boekingskantoor verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
5. Het aanbod van Africa Feeling is vrijblijvend. Africa Feeling kan zo nodig het aanbod, ook nog na aanvaarding van het aanbod door de reiziger en eventuele bevestiging daarvan door Africa Feeling, herroepen. Africa Feeling moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Indien de reiziger het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door Africa Feeling aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.
6. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.


Artikel 6: Gegevens en voorbehouden in publicatie

Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Africa Feeling maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.


Artikel 7: Reissom

1. De op de website van Africa Feeling gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op hotel- en vervoersprijzen, valutakoersen, heffingen en belastingen zoals bekend op het moment van publicatie.
2. Africa Feeling behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek, de reissom te wijzigen als gevolg van wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen en inbegrepen entreegelden. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Africa Feeling kan worden gevergd. Africa Feeling zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Als de volledige reissom tijdig door de reiziger is betaald, is de termijn waarbinnen de reissom niet meer verhoogd mag worden, zes weken in plaats van 20 kalenderdagen.
3. De reiziger kan, in geval van een aangekondigde prijsverhoging van de luchtvervoerskosten, aan Africa Feeling vragen of hij deze kosten alvast mag betalen ter voorkoming van de prijsverhoging. Als dit verzoek kan worden ingewilligd, deze kosten volledig zijn betaald en het ticket is uitgegeven, geldt dat Africa Feeling het deel luchtvervoerskosten in de reissom niet meer zal wijzigen. In die gevallen worden de annuleringskosten van artikel 16 verhoogd met de betaalde luchtvervoerskosten.
4. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom af te wijzen en dient – op straffe van verval – binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht van verhoging van dit recht gebruik te maken. Indien de reiziger de verhoging van de reissom afwijst, heeft Africa Feeling het recht de overeenkomst op te zeggen binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging. De reeds aan Africa Feeling betaalde gelden worden terugbetaald.


Artikel 8: Betaling van de reissom

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bedraagt de aanbetaling 20% van de totale reissom. Wanneer er binnenlandse of regionale vluchten of Intercontinentale vluchten met een korte ticket-deadline in het arrangement zijn opgenomen dienen deze na boeking volledig te worden betaald. In dat geval geldt een verhoogde aanbetaling. De aanbetaling dient per omgaande, na ontvangst van de factuur, te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrek dag in het bezit zijn van Africa Feeling. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald.
3. Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, heeft Africa Feeling het recht de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, waarbij de (bijkomende) kosten ten laste komen van de reiziger.


Artikel 9: Reisdocumenten en reisbescheiden

1. Uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van vertrek ontvangt de reiziger zijn reisbescheiden, tenzij dit redelijkerwijs niet van Africa Feeling kan worden gevergd. Wij streven echter naar 14 dagen voor vertrek.
2. Indien de reisbescheiden niet tijdig door de reiziger zijn ontvangen, dient de reiziger uiterlijk 5 dagen voor vertrek contact op te nemen met Africa Feeling of zijn boekingskantoor.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, eventueel visum, rijbewijs en bewijzen van inentingen. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks, met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Africa Feeling heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden aangerekend, of als Africa Feeling tekort is geschoten in haar informatieplicht van artikel
3 lid 1.
4. De reiziger is verplicht een geldige reis- en ongevallenverzekering af te sluiten en bewijzen daarvan bij zich te dragen. De verplichting van Africa Feeling om een in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen S.O.S. alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledig dekking verschaffende reisverzekering af te sluiten. Mocht blijken dat een reiziger geen reisverzekering heeft afgesloten, dan sluit Africa Feeling deze persoon uit van deelname aan de reis. Ten minste gedekt moeten zijn: de medische kosten, ongevallen en buitengewone kosten (met name redding- en repatriëringkosten). Het verzekeren van de bagage is een persoonlijke keuze van de reiziger.
5. Africa Feeling is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.


Artikel 10: Andere wijzigingen door de reiziger

1. Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Africa Feeling alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Voor elke aanvraag tot wijziging kan € 25,- per boeking in rekening worden gebracht, ongeacht of de wijziging tot stand wordt gebracht. Indien de wijziging tot stand komt, wordt dit bedrag verhoogd met alle kosten die uit de wijziging voortvloeien. Bij wijziging van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij (over het algemeen zijn de kosten na het printen van de tickets 100%).
2. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 15 van toepassing is.


Artikel 11: Wijziging door Africa Feeling vóór vertrek

De wet spreekt van ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben’. Wie kiest voor verre landen met een avontuurlijk karakter, kiest in zekere zin ook voor bepaalde risico’s. Door andere gebruiken, gewoonten en een andere mentaliteit van mensen in verre landen gaan de dingen soms anders dan de reiziger verwacht. Slechte weersomstandigheden of condities van wegen kunnen voor of tijdens de reis noodzaken tot aanpassing van de reis. Dit kan bijvoorbeeld zijn: aanpassing in de reisroute, ander type vervoer of hotel. De aanpassing van de reis en redenen daarvoor worden zo spoedig als mogelijk aan de reiziger medegedeeld. Africa Feeling tracht daarbij de intentie van de reis zoveel mogelijk te handhaven en de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Om duidelijkheid voor beide partijen te behouden heeft Africa Feeling de volgende voorwaarden opgesteld:
Voorwaarden t.a.v. wijzigingen voor vertrek:
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Africa Feeling de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de door Africa Feeling voorgestelde wijzigingen. De wijziging dient van gelijkwaardige kwaliteit of beter te zijn. Indien dit niet het geval is, dient een financiële compensatie te worden vastgesteld door Africa Feeling, welke binnen het redelijke mag worden verwacht.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek, Africa Feeling te informeren of hij akkoord gaat met de wijziging als deze minder is dan in eerste instantie geboekt.
3. Indien de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuwe overeenkomst of een bijvoegsel bij de overeenkomst te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. Indien de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 13 lid 3.


Artikel 12: Annulering door Africa Feeling vóór vertrek

1. In geval van overmacht zoals: terreur- en bomaanslagen, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, stakingen of het niet nakomen van afspraken door luchtvaartmaatschappijen heeft Africa Feeling het recht om de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen (zoals onder artikel 12 genoemd). Indien zich tijdens de reis zaken voordoen zoals hierboven genoemd zijn de extra gemaakte kosten voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft op boven genoemde gronden geen recht op schadevergoeding van Africa Feeling. De schade als gevolg van het niet nakomen van afspraken door de luchtvaartmaatschappij wordt ten laste gelegd aan die luchtvaartmaatschappij.
2. Africa Feeling is lid van het Calamiteitenfonds en is daardoor gehouden aan alle rechten en plichten die aan dit lidmaatschap verbonden zijn.
3. Indien Africa Feeling, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet Africa Feeling het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
4. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) Africa Feeling de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 30 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Artikel 13: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt Africa Feeling alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Indien er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos gedurende de looptijd van dit verschil.
3. Indien een dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet Africa Feeling hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
4. Africa Feeling is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan de reiziger zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.


Artikel 14: Annulering door de reiziger

1. De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Africa Feeling lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.
2. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.
3. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.


Artikel 15: Annuleringsvoorwaarden

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. De datum van binnenkomst van de e-mail of een poststempel geldt als annuleringsdatum. Voor annulering van het vliegticket gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Wanneer de tickets zijn geprint dan geldt annuleringskosten 100%. Voor de overige diensten gelden de onderstaande annuleringskosten:
Voor iedere reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 63 dagen voor vertrek: het hoogste bedrag van 20% van de reissom of de aanbetaling;
b. van 63 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
c. van 42 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
d. van 30 dagen tot dag van vertrek: 100% van de reissom;
Voor vliegtickets geldt over het algemeen dat na printen de kosten 100% zijn.
Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Het is mogelijk dat de annuleringsvoorwaarden dan afwijken van bovenstaande genoemde voorwaarden. 
Aanvaarding van het reisaanbod betekent automatisch dat de reiziger de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden accepteert.
Als een reiziger uit een reisgezelschap slechts zijn eigen aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd en betreft het een deelannulering. Africa Feeling zal aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie verstrekken. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die Africa Feeling hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
Indien de reiziger een annuleringsverzekering heeft afgesloten en de reden van annulering valt binnen de dekkingsvoorwaarden van de verzekering, dan worden de kosten door de verzekeraar vergoed. Africa Feeling werkt voor annulerings- en reisverzekeringen samen met de gerenommeerde maatschappij De Europeesche Verzekeringen.


Artikel 16: Verplichtingen en aansprakelijkheid van Africa Feeling

1. Africa Feeling is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstaand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Africa Feeling, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar is toe te rekenen.
2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Africa Feeling tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Africa Feeling zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Africa Feeling bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
4. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij Africa Feeling de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of onbewuste roekeloosheid aan de zijde van Africa Feeling. Africa Feeling kan haar aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
5. Indien op een in de reis begrepen dienst een Verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Africa Feeling dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
6. Africa Feeling is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
7. De organisator is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan de reiziger zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.


Artikel 17: Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens Africa Feeling gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Africa Feeling van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Africa Feeling in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.


Artikel 18: Klachtenregeling

1. Klachten tijdens de reis dient de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse te melden, op een gepaste en bewijskrachtige manier, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de lokale vertegenwoordiger van Africa Feeling, of in het laatste geval rechtstreeks tot Africa Feeling. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Africa Feeling.
2. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of Africa Feeling daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
3. Als een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Africa Feeling of het boekingskantoor.
4. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend. Indien de reiziger zijn overeenkomst direct met Africa Feeling heeft afgesloten dient hij zich rechtstreeks tot Africa Feeling te melden.
5. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, is Africa Feeling niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Africa Feeling geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
6. Africa Feeling zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijk reactie geven.
7. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger het geschil desgewenst uiterlijk binnen (24) maanden na de datum van de indiening van de klacht bij Africa Feeling voorleggen bij aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil ben je een vergoeding verschuldigd.
Als je geen gebruik wilt maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, heb je het recht om je tot een bevoegde rechter te wenden. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

 

Publicatiedatum: 01-04-2022